Privacyverklaring Face Balance


Privacyverklaring

Face-Balance-Gelaatkunde is een specifiek onderdeel van Balans Healing, Balans Healing is gevestigd aan ’s Gravenpolderseweg 124 4462 RA Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, welke verstrekt zijn door opgave voor deelname aan een training of opleiding  verzorgd door face-balance-gelaatkunde.

Contactgegevens:

www.face-balance-gelaatkunde.nl
Balans Healing
’s Gravenpolderseweg 124
4462 RA Goes
T. 0633718959

E.Filius is de Functionaris Gegevensbescherming van Balans Healing Hij/zij is te bereiken via eddyfilius@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Balans Healing verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens
  • Contact gegevens
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@face-balance-gelaatkunde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, Balans Healing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

De website van face-balance-gelaatkunde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Balans Healing) tussen zit. De website van face-balance-gelaatkunde gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: google analytics om inzicht te krijgen in de vindbaarheid van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Balans Healing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Balans Healing gebruikt enkel technische en analyticsche cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balans Healing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@face-balance-gelaatkunde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Balans Healing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Balans Healing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@face-balance-gelaatkunde.nl

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Balans Healing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Balans Healing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. . Wij hanteren de algemene  bewaartermijn van zeven jaar, met een schriftelijk verzoek door de cliënt kan hiervan afgeweken worden.

[20052018]

© Copyright Face-Balance |Gelaatkunde